+421911307330      ESHOP
  PO-PI: 8:00 - 17:00
  Zimná 58, Sp. Nová Ves
  Doprava
nad 75€ zdarma
0
live_search2

Servisné podmienky - oprava okuliarov

spoločnosti Nerea s.r.o. – Optika Oravcova

Stav: 1. 1. 2019

1. Platnosť

1.1 Tieto Servisné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre objednávky opráv aj prípravné práce k nim, ako je kontrola  a predbežná kalkulácia nákladov (ďalej len „opravárenské práce“) zadané spoločnosti Nerea, s.r.o., prevádzka Optika Oravcová (ďalej len „Nerea”).

1.2 Opravárenské práce ponúkané spoločnosťou Nerea sa rovnakou mierou zameriavajú na spotrebiteľa a podnikateľa. Pre účely týchto podmienok (I) spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná a (II) podnikateľ je definovaný zákonom č. 89/2012 Z. z.., občianskym zákonníkom.

1.3 Protichodné, dodatočné, ústne alebo od podmienok Nerea rozdielne dohody nie sú pre Nerea záväzné, len ak by Nerea písomne súhlasil s ich platnosťou. Nižšie uvedené podmienky platia rovnako v prípade, keď Nerea bez výhrady uskutoční opravárenské práce a je oboznámený s tým, že podmienky objednávateľa opravy (ďalej len „objednávateľ“) sú protichodné, dodatočné alebo odlišné od podmienok Nerea. Uskutočnenie opravárenských prác neznamená akceptáciu podmienok objednávateľa.

1.4 Práva, ktoré patria spoločnosti Nerea podľa zákonných predpisov alebo sú v súlade s inými dohodami nad rámec týchto podmienok, zostávajú nedotknuteľné.

2. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy

2.1 Nerea oznamuje, že

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa neodlišujú od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Nerea si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);

b) žiada úhradu ceny za opravárenské práce pred prevzatím plnenia objednávateľom od spoločnosti Nerea, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo podobnú platbu sa týka požiadavky objednávateľa na poskytnutie špecifických služieb, pokiaľ sú vyžiadané a poskytované;

c) neuzatvára zmluvy, u ktorých je predmetom opakované plnenie. Pokiaľ také zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, počas ktorej bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobe jej určenia za jedno účtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, pokiaľ je táto cena nemenná;

d) v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie zjednaná za celú dobu poskytovania licencie, pokiaľ nie je uvedené inak;

e) ceny tovaru a služieb sú na webe, ktorý prevádzkuje spoločnosť Nerea sú uvádzané s  DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, mimo iného náklady na dodanie tovaru alebo služby sú odlišné podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady, osobný odber je možný;

f) v prípade, že objednávateľ je spotrebiteľ, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy (pokiaľ nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá beží, pokiaľ ide o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, nakoľko toto odstúpenie musí zaslať na adresu Optika Oravcova, Zimná 52, 05201 Spišská Nová Ves , príp. môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy na stránke spoločnosti Optika Oravcova - Nerea;

g) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

 I) o poskytovaní služieb, ktoré Nerea splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

II) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od zmien na finančnom trhu nezávisle na vôli spoločnosti Nerea a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
III) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

IV) o dodávke tovaru, ktorý má krátku dobu trvanlivosti, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

V) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv či doručenia iných než vyžiadaných náhradných dielov,

VI) o dodávke tovaru v uzavretom obale, spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

VII) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;

VIII) o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

IX) o doprave alebo využití voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne;

X) o doručení digitálneho obsahu, pokiaľ nebol doručený na hmotnom nosiči a bol doručený s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Nerea zdôrazňuje, že v prípade dodávky digitálneho obsahu dodávaného on-line nemá právo odstúpiť od zmluvy.;

h) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru a pokiaľ ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, náklady na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu štandardnou poštovou cestou;

i) spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorej plnenie už začalo;

j) príslušný daňový doklad bude uložený v elektronickom archíve spoločnosti Nerea, pričom zmluvní partneri Nerea majú k týmto údajom tiež prístup na svojom profile;

k) v prípade, že spotrebiteľ má sťažnosť, môže ju uplatniť u spoločnosti Nerea, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
 
3. Uzatvorenie zmluvy

3.1 Ponuka služieb Nerea zverejnená najmä v rámci webových stránok Optika Oravcova, či podobne na internete, nie je pre Nerea záväzná a nepredstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy, ale je len výzvou na podanie zmluvnej ponuky objednávateľom (t.j. výzvou na podanie objednávky).

3.2 Objednávkou objednávateľ predkladá spoločnosti Nerea ponuku na uzatvorenie zmluvy. Objednávka je uskutočnená odoslaním vyplneného formulára objednávky opravy prostredníctvom kontaktného formulára objednavka opravy na webovej stránke: https://www.optikaoravcova.sk, prípadne je objednávka vytvorená cez telefón alebo poštou ako príloha k tovaru k oprave (ďalej len „objednávka opravy“).

3.3 Zmluva na opravárenské práce je uzatvorená v okamžiku odoslania písomného potvrdenia objednávky zo strany spoločnosti Nerea na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke opravy alebo v okamžiku zahájenia opravy tovaru odoslaného spolu s príslušnou objednávkou k oprave. Zaslané potvrdenie o doručení objednávky opravy nie je prijatie ponuky objednávateľa. Slúži len ako informácia objednávateľa, že Nerea dostala  objednávku opravy. K tovaru odoslanému bez riadne vyplnenej objednávky opravy, môže objednávateľ v dodatočnej lehote 3 týždňov od odoslania tovaru dodatočne doručiť príslušnú objednávku opravy, inak na neho nebude braný ohľad a tovar bude odoslaný späť objednávateľovi na jeho náklady.

4. Zaslanie tovaru k oprave

4.1 Objednávateľ môže nechať tovar na opravu vyzdvihnúť zo strany zmluvného prepravcu na adrese k vyzdvihnutiu uvedenej v objednávke opravy. U týchto zásielok v rámci Slovenskej republiky nesie objednávateľ náklady a rizika. Pokiaľ objednávateľ doručí tovar k oprave iným spôsobom, je to na jeho vlastné riziko a náklady. Zaslané neoznačené balíky na účet adresáta Nerea neprijíma.

5. Zrušenie objednávky opravy a odstúpenie od zmluvy

5.1 U zmlúv uzatvorených dištančným spôsobom môže objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na opravárenské práce. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať spoločnosť Nerea (v odstúpení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, prípadne svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu) formou jednostranného právneho jednania (napríklad dopisom odoslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom).

5.2 Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ spoločnosti Nerea zašle alebo predá pred uplynutím príslušnej 14 dňovej lehoty. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum uzatvorenia zmluvy, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Spotrebiteľ môže k odstúpení od zmluvy použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke: www.optikaoravcova.sk. Pokiaľ využije spotrebiteľ túto možnosť, obratom mu bude odoslané potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.3 Spoločnosť Nerea je povinná spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu plne odpovedajúcu cene opravárenských prác do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

5.4 Pokiaľ odstúpi spotrebiteľ od zmluvy a Nerea s opravárenskými prácami na základe výslovnej žiadosti spotrebiteľa začal pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, uhradí spotrebiteľ spoločnosti Nerea pomernú časť zjednanej ceny za plnenie poskytnuté do okamžiku odstúpenia od zmluvy.

6. Ceny, cenové hranice pre opravárenské práce a predbežná kalkulácia nákladov
   
Ceny:
a) Posudenie opravy s dopravou ( tovar na opravu vyzdvihne zmluvny prepravca)
b) Posudenie opravy bez dopravy ( tovar na opravu doručí objednávateľ na vlastné náklady )

6.1 Pred opravou platba za posudenie opravy a predbežnú kalkuláciu.

6.2 Ceny za opravárenské práce a ďalšie prípadné náklady vychádzajúce z cenníku Nerea platného odo dňa vytvorenia objednávky. Do tejto doby je rozhodujúci dátum uvedený na objednávke opravy.

6.3 Objednávka opravy je vzhľadom k cene za opravárenské práce záväzná len do cenovej hranice v nej uvedenej. Pokiaľ nedosiahne cena za opravárenské práce dohodnutú cenovú hranicu, sú objednávateľovi účtované len skutočne vzniknuté náklady.

6.4 Pokiaľ prekročia náklady na opravárenské práce dohodnutú cenovú hranicu, vytvorí Nerea pre objednávateľa predbežnú kalkuláciu nákladov a zašle ju e-mailom na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke opravy. Ponuka na opravu podľa predbežnej kalkulácie predstavuje návrh dodatku k pôvodnej objednávke opravy.

6.5 Pokiaľ objednávateľ do 10 dní po doručení predbežnej kalkulácie nákladov písomne akceptuje ponuku na opravu predloženú v predbežnej kalkulácii, je uzatvorený dodatok k pôvodnej objednávke opravy za podmienok predbežnej kalkulácie nákladov. Pokiaľ objednávateľ neakceptuje ponuku na opravu podľa predbežnej kalkulácie nákladov, nie je dodatok k pôvodnej objednávke opravy platne uzatvorený.

6.6 Pokiaľ neakceptuje u vyššie uvedenej lehoty objednávateľ ponuku na opravu podľa predbežnej kalkulácie, zašle Nerea tovar k oprave naspäť na dodaciu adresu uvedenú v objednávke opravy. Namiesto vrátenia späť môže objednávateľ písomne poveriť spoločnosť Nerea riadnou a bezplatnou likvidáciou tovaru  určeného k oprave.

6.7 Nerea má na rozdiel od objednávateľa právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov v súvislosti s pôvodnou objednávkou opravy za už vzniknuté vydania a výlohy. Nerea má rovnako na rozdiel od objednávateľa právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov v súvislosti s pôvodnou objednávkou opravy. V takom prípade môže Nerea uplatniť svoje zákonné zadržovacie právo.

7. Vrátenie a odber opraveného tovaru; platobné podmienky

7.1 Po ukončení opravárenských prác zašle Nerea opravený tovar na dodaciu adresu uvedenú v objednávke opravy. U opravárenských prác prebieha vrátenie opraveného tovaru len na náklady objednávateľa (na dobierku), ak nie je výslovne dohodnuté inak.

7.2 Objednávateľ je povinný skontrolovať funkčnosť opraveného tovaru hneď po jeho prevzatí.

8. Zodpovednosť za vady; nadštandardná záruka

8.1 Nerea zodpovedá za vady, ktoré má realizovaná oprava tovaru pri prevzatí veci objednávateľom, ako i za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí opravenej veci v záručnej dobe. Spoločnosť Nerea poskytuje záručnú dobu tri mesiace odo dňa prevzatia opraveného tovaru. Záruka na opravu sa vzťahuje na opravenú vec, len na jej opravenú časť a dodané náhradné diely.

9. Náhrada škody

9.1 Za prípadnú škodu zodpovedá spoločnosť Nerea v rámci platných právnych predpisov. Objednávateľ je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k ujme na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Objednávateľ a Nerea sa dohodnú, že povinnosť spoločnosti Nerea k náhrade škody, ktorú spôsobila, je obmedzená čiastkou, ktorá závisí na aktuálnej hodnote opravovaného tovaru.

9.2 Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti Nerea vylúčená alebo obmedzená, platí to tiež pre osobnú zodpovednosť zamestnancov, pracovníkov, spolupracovníkov, zástupcov a poverencov spoločnosti Nerea.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli spoločnosťou Nerea spracúvané uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (122/2013 Z.z..) za účelom plnenia predmetu zmluvy a využitie pre marketingové účely spoločnosti Nerea (najmä pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracúvaním zaslaným na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby tým kupujúcemu vznikli akékoľvek náklady.

10.2 Objednávateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracúvaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

11. Všeobecné podmienky

11.1 Objednávateľ nie je oprávnený predať ďalej práva a povinnosti vyplývajúce z objednávky opravy a z týchto podmienok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nerea. Akýkoľvek postup, ktorý je v rozpore s podmienkami bude neplatný a neúčinný.

11.2 Pokiaľ je nejaké ustanovenie týchto podmienok a ďalších príslušných dohôd neúčinné alebo účinnosť stratí, potom tým nie je dotknutá platnosť podmienok ako celku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie úpravou, ktorá tomuto ustanoveniu z hľadiska hospodárskeho úspechu najviac odpovedá.

11.3 Pre všetky vzťahy vychádzajúce z objednávky opravy či z týchto podmienok platí slovenské právo s vylúčením jeho kolíznych noriem a s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).

11.4 Pokiaľ je objednávateľom podnikateľ, riadi sa miestna príslušnosť súdu Slovenskej republiky rozhodujúceho všetky spory z objednávky opravy a z týchto Servisných podmienok podľa miesta sídla spoločnosti Nerea.

12. Adresa

12.1 Tovar k oprave (okuliare) zasielajte prosím len na nasledujúcu adresu:

Optika Oravcová
Zimná 58
05201 Spišská Nová Ves

12.2 Pri otázkach týkajúcich sa služby opravy  nás prosím kontaktujte e-mailom na info@optikaoravcova.sk  alebo na telefónnom čísle +421 904 307 330.
Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022
Hailey Bieber X Vogue Eyewear kolekcia na leto 2022
Vogue Eyewear oslavuje začiatok novej sezóny s novou módnou múzou a modelkou.
ČÍTAŤ VIAC
Výnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň MatiekVýnimočný Deň Matiek
Výnimočný Deň Matiek
Chceš aby tohtoročný Deň Matiek bol výnimočný? V tom prípade daruj originálny darček..
ČÍTAŤ VIAC
Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022
Dolce & Gabbana kolekcia jar/leto 2022
Jennifer Lopez a David Gandy sú protagonisti nového projektu DG Special Eyewear Project.
ČÍTAŤ VIAC
Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?
Okuliare na počítač. Ako sa chrániť pred modrým svetlom?
Vďaka rozmachu technológií trávi množstvo z nás veľa hodín na počítači alebo pred iným displejom. Len niektorí si však uvedomujú účinky modrého svetla, ktoré vychádza zo zariadení, pred ktorými sedíme.
ČÍTAŤ VIAC
Poloha a kontaktOptika Oravcová
Zimná 58
05201 Spišská Nová Ves
Tel. č: +421911307330
E-mail: info@optikaoravcova.sk
    

OptikaOravcova.sk nájdete na GLAMI.sk
Otváracie hodiny
Po - Pia:  8:00 - 17:00
So - Ne: zatvorené

Kontaktujte nás
Pre správne fungovanie tejto webovej stránky používame súbory cookie. Prehliadaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadom súborov cookie súhlasíte s používaním cookies. Viac informácií.